Указом Президента України від 06. 04. 2011 №404/2011 наказую: Затвердити методичні рекомендації - страница 2

^ НА ВИРОБНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОГО ФІЛЬМУ
«__________________»

НА УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ


Реєстр № __________ від «___»___________ 201__ р.


м. Київ «___»_ 201 р.


______________________________, в особі Голови ___________________________, що діє на підставі Положення (в подальшому – Замовник), з однієї сторони,

та ___________________________, в особі директора _________________________, що діє на підставі __________ (в подальшому – Продюсер-Виконавець), з другої сторони,

надалі разом за текстом визначаються як Сторони,

беручи до уваги, що:

Сторони уклали цей Контракт на наступних умовах:


 1. ^ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

  1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати послуги з виробництва (як в предметі закупівлі) національного фільму:

назва: «_________»(назва робоча), надалі «Фільм».

автор сценарію: ПІБ;

режисер: ПІБ


вид: ___________________;

жанр: __________________;

кількість серій: ___________;

метраж: ____________;

хронометраж (хвилин екранного часу) : ________;

носій: ______________ ;

формат кадру: _______________ ;

формат запису фонограми: ;

мова фонограми: українська;

мова написів: _______________;

в порядку і на умовах, визначених цим Контрактом.

 1. ^ СТРОК ВИРОБНИЦТВА ФІЛЬМУ

  1. Строки виробництва Фільму визначаються календарно-постановочним планом (до його складення – виробничо-економічними показниками), затвердженими Продюсером-Виконавцем та погодженими Замовником.

   1. Строк запуску Фільму у виробництво не пізніше ______________.

   2. Строк здачі комплекту вихідних матеріалів Фільму до ДП «Національний центр Олександра Довженка» – ____________ 201_ року.

   3. Строк надання Замовнику акту здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) не пізніше "_" ____ 20 __ року.

 2. ^ ЦІНА КОНТРАКТУ

  1. Замовник здійснює оплату послуг з виробництва Фільму в розмірі _____________ грн. без ПДВ, що є ціною контракту та складає ____________ % кошторисної вартості виробництва Фільму.    

  2. Вартість послуг з виробництва Фільму визначена згідно з Генеральним кошторисом (до його складення - орієнтовним лімітом витрат), затвердженим Продюсером-Виконавцем та погодженим Замовником.

  3. Обсяги надання послуг з виробництва Фільму за цим Контрактом можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Ціна Контракту може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.      

  4. Продюсер-Виконавець гарантує забезпечення фінансування виробництва Фільму з інших джерел і його завершення в передбачені цим Контрактом терміни.

  5. Продюсер-Виконавець зобов’язаний надати Замовнику засвідчені належним чином копії гарантійних листів або інших підтверджуючих документів із зазначенням відповідних сум фінансування фільму та відсоткового співвідношення та укласти відповідну Угоду, між Продюсер-Виконавцем та співпродюсерами (які не є Сторонами цього Контракту, яка підтверджує позабюджетне фінансування Фільму), та надати належним чином засвідчену копію цієї Угоди Замовнику не пізніше дати початку підготовчого періоду.

  6. У разі зміни умов Угоди, зазначеної в п.3.5 цього Контракту, Продюсер-Виконавець зобов'язується надати Замовнику належним чином засвідчену копію відповідної додаткової угоди протягом 7 (семи) днів з дня укладення цієї додаткової угоди.

  7. Угода про виробництво Фільму між Продюсером-Виконавцем та співпродюсерами не повинна містити положення, які погіршують або обмежують права та інтереси Замовника, визначені законодавством України та цим контрактом.

  8. У разі визнання Угоди між Продюсером-Виконавцем та співпродюсерами недійсною у судовому порядку за будь-яких підстав, Продюсер-Виконавець зобов'язується у місячний термін повідомити Замовника та знайти іншого співпродюсера в термін не більше 6 (шести) місяців, що відповідає вимогам Замовника, або вкласти у виробництво Фільму власні грошові кошти.

 1. ^ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Замовник здійснює оплату послуг з виробництва Фільму в розмірі, передбаченому п.3.1 цього Контракту за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів» (КПКВ 1806020) в сумі __________ без ПДВ (з розбивкою по роках, якщо фільм перехідний).

  1. Оплата здійснюється Замовником по періодах (етапах) виробництва на підставі календарно-постановочного плану, рахунків, наказів про запуск Фільму у відповідний період (етап), актів про закінчення відповідних періодів (або проміжних) та звітів про фактичне використання коштів, отриманих від Продюсера-Виконавця. В разі відсутності зазначених документів Замовник має право зупинити оплату виробництва Фільму.

  2. Перерахування коштів здійснюється Замовником в такому порядку:

4.3.1. при запуску у період режисерської розробки – попередня оплата у розмірі 70% кошторисної вартості періоду в сумі _______________. Остаточний розрахунок за період сплачується Замовником після надання акту про закінчення періоду режисерської розробки та звіту про фактичне використання коштів, в сумі не більше ніж затверджено орієнтовним лімітом витрат;

4.3.2. при запуску у підготовчий період – попередня оплата у розмірі 70% кошторисної вартості підготовчого періоду в сумі _______________. Остаточний розрахунок за підготовчий період сплачується Замовником після надання акту про закінчення підготовчого періоду та звіту про фактичне використання коштів на роботи підготовчого періоду, в сумі не більше ніж затверджено орієнтовним лімітом витрат;

4.3.3. при запуску у знімальний період – попередня оплата в розмірі 70% кошторисної вартості знімального періоду в сумі _______________. Остаточний розрахунок за знімальний період здійснюється Замовником після надання акту про закінчення знімального періоду та звіту про фактичне використання коштів за роботи знімального періоду, в сумі не більше ніж затверджено генеральним кошторисом.

4.3.4. при запуску у монтажно-тонувальний період – попередня оплата в розмірі 70% кошторисної вартості монтажно-тонувального періоду в сумі _______________. Після надання Замовнику акту про приймання вихідних матеріалів, обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму на постійне зберігання до Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» та після здачі Фільму Замовнику за актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) здійснюється остаточний розрахунок з Продюсером-Виконавцем. Оплата здійснюється по фактичних витратах, враховуючи попередні виплати в сумі не більше ніж визначено генеральним кошторисом на виробництво Фільму та обумовлену цим Контрактом.

4.4. Оплата послуг з виробництва Фільму, що переходять на 20__ рік, здійснюється Замовником за додатковою угодою, яка визначає порядок перерахування грошових коштів в межах призначень державного бюджету на 20__ рік.

4.5. Суми в кошторисних і розрахункових документах за цим Контрактом зазначаються в гривнях.

4.6. Термін, на який перераховується попередня оплата Замовником на виконання робіт відповідного технологічного періоду (етапу) виробництва Фільму не може перевищувати шести місяців від дати платежу.

4.7. Продюсер-Виконавець протягом шести місяців з дня надходження попередньої оплати на розрахунковий рахунок, підтверджує їх використання згідно з актом про закінчення відповідного технологічного періоду (етапу) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

4.8. Акти (проміжні) про часткове виконання робіт відповідного технологічного періоду (етапу) та звіти про використання коштів, отриманих Продюсером-Виконавцем у 2011 році в якості попередньої оплати, надаються Замовнику протягом шести місяців від дати отримання коштів, але не пізніше 31 грудня 2011 року.(пункт стосується контрактів, підписаних в поточному році).

4.9. Замовник не несе жодних зобов’язань з оплати послуг з виробництва Фільму, крім передбачених цим Контрактом.


 1. ^ ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬМУ

  1. Виробництво Фільму здійснюється на підставі сценарію, режисерського сценарію, календарно-постановочного плану та генерального кошторису (до його складення орієнтовного ліміту витрат) на виробництво Фільму.

  2. Зміна назви Фільму може бути здійснена тільки за письмовою згодою Сторін, але не пізніше, ніж за два тижні до здачі вихідних матеріалів Фільму до ДП «Національний центр Олександра Довженка».

  1. В рамках виконання цього Контракту Продюсер-Виконавець виготовляє комплект вихідних матеріалів Фільму згідно з Додатком № 1, який є невід’ємною частиною даного Контракту.

  2. Під час виробництва Фільму Продюсер-Виконавець згідно з Додатком № 2 до Контракту виготовляє комплект обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів та передає їх до ДП «Національний центр Олександра Довженка» разом з комплектом вихідних матеріалів Фільму.

  3. Виготовлення та здача комплекту вихідних матеріалів та обов'язкових довідково-інформаційних матеріалів Фільму підтверджується актом ДП «Національний центр Олександра Довженка». Зазначений акт (оригінал) Продюсер-Виконавець надає Замовнику.

  4. Завершений виробництвом Фільм повинен відповідати вимогам, що передбачені цим Контрактом.

  5. Завершений виробництвом Фільм здається Замовнику за актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) разом з копією Фільму на DVD.
 1. ^ АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА МАЙНОВІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ФІЛЬМ

  1. Продюсер-Виконавець гарантує, що на умовах авторського договору з автором оригінального сценарію _________________ набув майнові права інтелектуальної власності на весь термін дії авторського права на сценарій та на Фільм у цілому на всю територію земної кулі.

  2. Продюсер-Виконавець зобов'язаний укласти авторські договори з режисером-постановником, оператором-постановником, художником-постановником, композитором та отримати майнові права інтелектуальної власності від зазначених авторів на весь термін дії авторського права на результати їх творчої діяльності в процесі створення Фільму та на Фільм у цілому на територію земної кулі.

  3. Майнові права інтелектуальної власності на Фільм належатимуть спільно Замовнику, Продюсеру-Виконавцю та співпродюсерам пропорційно їх фактичних внесків у виробництво Фільму згідно з Угодою про залучення коштів на виробництво фільму, зазначеною в п.3.7 Контракту. Про що на кожній копії фільму відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та розміру частки майнових прав на фільм проставляється знак охорони авторського права, з урахуванням того, що особа яка має більшу частку майнових прав на фільм може бути зазначена в вищому рядку по відношенню до особи з меншою часткою майнових прав на фільм:

© Державне агентство України з питань кіно, рік першого випуску Фільм

© ______________________, рік першого випуску Фільму

І т.д.

Кожний напис здійснюється в один рядок.

  1. Крім того, в разі необхідності зазначення інших осіб, які забезпечили оплату послуг з виробництва Фільму та є власниками майнових прав інтелектуальної власності на Фільм, Сторони додатково погоджують напис знаку захисту авторських прав на Фільм (копірайт).

  2. Умови і порядок використання майнових прав інтелектуальної власності на Фільм, на території земної кулі, на весь строк дії прав інтелектуальної власності на Фільм регулюються Ліцензійним договором між Сторонами. Умови Ліцензійного договору визначаються з урахуванням дольової фінансової участі Сторін.

  3. Сторони дійшли згоди, що з метою ефективного доведення Фільму до
   глядача та враховуючи необхідність проведення узгодженої політики
   розповсюдження та демонстрування фільму спільного виробництва,
   Продюсер-Виконавець має пріоритетне право на отримання у тимчасове використання частки майнових прав інтелектуальної власності Замовника.

  4. Права на некомерційне використання Фільму (прем’єрні разові покази, участь у фестивалях, днях культури України в інших державах, показ Фільму в урядових і неурядових організаціях, творчих спілках, кінематографічних учбових закладах тощо) належатимуть Замовнику та Продюсеру-Виконавцю спільно. Використання цих прав на території держав СНД та інших країнах світу - здійснюється спільно за попереднім письмовим узгодженням між Сторонами.

  5. Замовник та Продюсер-Виконавець мають право подавати інформацію про Фільм в друкованих виданнях, сприяти здійсненню рекламної кампанії та просуванню Фільму до глядача.

  6. Вихідні матеріали Фільму, фільмокопії, відеокасети, диски, виготовлені в рамках виконання цього Контракту, та обов'язковий комплект довідково-інформаційних матеріалів зберігаються в ДП «Національний центр Олександра Довженка» та є спільною власністю Замовника та Продюсера-Виконавця.

  7. Продюсер-Виконавець має право вільного і безоплатного доступу до матеріалів Фільму, які зберігаються в ДП «Національний центр Олександра Довженка». Видача матеріалів Фільму, що зберігаються в ДП «Національний центр Олександра Довженка» третій стороні здійснюється за письмовим погодженням Сторін.

  8. Вихідні матеріали Фільму можуть бути використанні виключно для виготовлення проміжних фільмових матеріалів з метою тиражування Фільму.
 1. ^ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Замовник зобов’язаний:

   1. Не порушувати особисті немайнові права авторів Фільму та використовувати передані йому майнові права інтелектуальної власності на твори, що увійдуть складовими частинами до Фільму, способами, передбаченими відповідними авторськими договорами;

   2. Підписати акт про закінчення відповідного технологічного періоду (етапу) виробництва Фільму протягом п’яти робочих днів, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) по Фільму в цілому - протягом семи робочих днів;

   3. Здійснювати оплату послуг з виробництва Фільму в обсягах і порядку, передбачених цим Контрактом.

  2. Замовник має право:

   1. Отримувати інформацію про хід виробництва Фільму та переглядати відзнятий робочий матеріал Фільму на стадії знімального періоду. Перегляд робочого матеріалу здійснюється в присутності Продюсера-Виконавця.

   2. Відмовитись повністю або частково від оплати Фільму, якщо він не відповідає вимогам щодо якості, передбачених Контрактом.

   3. Достроково розірвати цей Контракт відповідно до чинного законодавства у разі невиконання Продюсером-Виконавцем своїх зобов’язань та повідомити про таке рішення у строк 15 календарних днів.

   4. У випадку уточнення річних показників Державного бюджету Замовник має право коригувати обсяги бюджетних призначень на оплату послуг з виробництва Фільму за цим Контрактом. При цьому зобов’язання Замовника виникають тільки після надходження коштів на здійснення закупівель на його реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби.

   5. Повернути рахунки та інші фінансові документи без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення.

  3. Продюсер-Виконавець зобов’язаний:

   1. Забезпечити придбання майнових прав інтелектуальної власності авторів, чиї твори увійдуть складовою частиною до Фільму, згідно з Законом України «Про авторське право і суміжні права» з метою створення Фільму та подальшого його використання будь-яким незабороненим законодавством України способом протягом всього періоду дії авторського права на Фільм на території земної кулі.

   2. До закінчення підготовчого періоду надати Замовнику засвідчені в установленому порядку копії договорів з режисером-постановником, оператором-постановником, художником-постановником за винятком договору з композитором, копія якого надається протягом 5 (п'яти) днів з дня його укладення.

   3. Визнавати та не порушувати особисті немайнові права, отримані та/або придбані майнові права інтелектуальної власності авторів, визначених ст. 14,15 Закону України «Про авторське право і суміжні права», чиї твори увійшли чи увійдуть складовою частиною до Фільму

   4. У разі виникнення претензій з боку авторів Фільму та їх правонаступників, Продюсер-Виконавець самостійно за свій рахунок зобов’язується врегулювати їх таким чином, щоб забезпечити безперешкодне використання Фільму.

   5. Організувати та забезпечити повний комплекс робіт (послуг) з виробництва Фільму на підставі цього Контракту і додатків до нього, які є невід’ємними частинами Контракту, а також забезпечити відповідність Фільму на будь-якому етапі його виробництва умовам національного ( в т.ч. для фільмів спільного виробництва).

   6. Протягом трьох днів з моменту відповідної події письмово інформувати Замовника про надзвичайні обставини, що мали місце в процесі виробництва Фільму, зміни у складі авторів Фільму, та інші ситуації, що можуть вплинути на хід його виробництва.

   7. Протягом трьох днів після закінчення періоду режисерської розробки (або підготовчого періоду для неігрового кіно) надати Замовнику затверджений режисерський сценарій, підписаний режисером-постановником, оператором-постановником та керівником знімальної групи.

   8. За 5 робочих днів до закінчення знімального періоду Фільму надати Замовнику генеральний кошторис на виробництво фільму.

   9. Протягом п’яти робочих днів після початку ліквідаційного періоду надати Замовнику копію Фільму (DVD) для перегляду.

   10. Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати акту ДП «Національний центр Олександра Довженка», надати Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) та звіт про фактичне використання коштів на виробництво Фільму.

   11. При виборі підприємств-підрядників на виконання послуг з виробництва Фільму за цим Контрактом надати перевагу державним підприємствам - суб'єктам кінематографічної діяльності. Не допускати необґрунтованого завищення вартості матеріалів, робіт, послуг у процесі виконання договорів.

   12. Не допускати спрямування коштів Замовника на придбання основних засобів в процесі виробництва Фільму - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів (крім сценічно-постановочних засобів).

   13. Нести відповідальність за цільове використання коштів, достовірність розрахунків в генеральному кошторисі (до його складання – орієнтовний ліміт витрат) на виробництво Фільму, достовірність звітів про використання коштів, отриманих на оплату відповідних технологічних періодів (етапів) виробництва та в цілому на виробництво Фільму.

   14. Забезпечувати збереження і цільове використання сценічно-постановочних засобів, реквізиту та іншого обладнання (далі по тексту - матеріальні цінності), необхідного для виробництва Фільму, створеного та/або придбаного за рахунок коштів, отриманих від Замовника.

   15. В межах витрат, передбачених генеральним кошторисом (до його складення –орієнтовним лімітом витрат) на виробництво Фільму, відповідно до вимог діючої нормативно-технічної документації щодо якості, виготовити комплект вихідних матеріалів Фільму та обов’язкових довідково-інформаційних матеріалів.

   16. Після закінчення відповідного періоду (етапу) протягом п’яти робочих днів надати Замовнику акт про закінчення відповідного періоду (або етапу), звіт про використання коштів Замовника, наказ про запуск фільму у наступний період. Звіти про використання коштів Замовника на підготовчий період (включаючи період розробки режисерського сценарію), знімальний період та Фільм в цілому мають бути підтверджені незалежним аудитом (пункт для недержавних студій).

   17. В актах, зазначених у п.7.3.16. Продюсер-Виконавець зазначає розмір коштів, залучених Продюсерами-Виконавцями (співпродюсерами) у виробництво та надає відповідний звіт фактичних витрат, завірений відповідними підписами та печаткою (при наявності). Підтвердження коштів, витрачених Продюсерами-Виконавцями (співпродюсерами) на фільм в цілому надається Продюсером-Виконавцем Замовнику у вигляді аудиторського висновку разом з актом здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг).

   18. Не передавати права та обов'язки, передбачені цим контрактом, третім особам і не змінювати самостійно основні характеристики фільму, зазначені в п.1.1 цього контракту, без письмової згоди Замовника.

   19. До підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) укласти з Замовником Договір про спільне використання результатів творчої діяльності авторів Фільму та їх майнових права інтелектуальної власності на Фільм (Далі – Договір по спільне використання прав) протягом всього періоду дії майнових прав інтелектуальної власності на Фільм на території будь-якої країни світу. Договір про спільне використання прав між Замовником і Продюсером-Виконавцем буде невід'ємною частиною даного Контракту.

   20. На умовах Договору про спільне використання прав безоплатно передати Замовнику майнові права на використання результатів творчої діяльності авторів Фільму та їх майнові права інтелектуальної власності на Фільм для спільного із Продюсером-Виконавцем їх використання з метою виконання умов цього Контракту і безперешкодного використання Фільму.

   21. У початкових титрах Фільму зазначити інформацію про те, що Фільм знятий за державної підтримки Державного агентства України з питань кіно. Така інформація подається окремим кадром у початкових титрах хронометражем не менше 4 (чотирьох) секунд.

   22. Згадувати про державну підтримку Державного агентства України з питань кіно у всіх рекламних акціях, спрямованих на просування Фільму, у друкованій продукції, що виготовляється в рамках просування Фільму, на обкладинках аудіо-та відео носіїв із записом Фільму, виступах та інтерв'ю представників Продюсера - Виконавця, присвячених Фільму, на радіо і телебаченні, на кінофестивалях та іншими доступними засобами інформації та реклами Фільму.

   23. Продюсер-Виконавець при виробництві Фільму несе відповідальність відповідно до законодавства України за: пропаганду війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок; фільми порнографічного характеру

  4. Продюсер-Виконавець має право:

   1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати оплату від Замовника за надані послуги та виконані роботи технологічних періодів (етапів) виробництва Фільму.

   2. Достроково завершувати роботи технологічних періодів та виробництва Фільму в цілому та письмово узгоджувати з Замовником нові строки виробництва.
 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Контрактом Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Контрактом.

  2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань з вини Продюсера-Виконавця з нього стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт, послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

  3. У разі отримання попередньої оплати та порушення строків виконання зобов’язань, визначених п.п. 4.6-4.7 цього Контракту, крім сплати штрафних санкцій, зазначених у пункті 8.2, Продюсер-Виконавець повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

  4. За порушення взятих на себе зобов’язань щодо якості (комплектності) вихідних матеріалів Фільму з власної вини Продюсера-Виконавця з нього стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) робіт, послуг.

  5. У разі невиконання або неналежного виконання Продюсером-Виконавцем пунктів 7.3.21, та 7.3.22, а також у разі відмови подати на ознайомлення виробничу та іншу документацію, що має відношення до виробництва фільму, Замовник має право призупинити подальше фінансування виробництва фільму до надання Продюсер-Виконавцем всієї необхідної документації.   Крім того, Продюсер-Виконавець сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 2 (двох)% від вартості послуг, зазначених у п.3.1 цього Контракту.

  6. В разі припинення виробництва Фільму з власної вини Продюсера-Виконавця, останній протягом 30 календарних днів від дати припинення виробництва Фільму відшкодовує Замовнику отримані від нього кошти.

  7. В разі припинення виробництва Фільму за погодженням обох Сторін, здійснені витрати з виробництва Фільму підтверджуються Продюсером-Виконавцем документально та відшкодовуються Замовником.

8.8. Якщо в процесі виробництва Фільм перестане відповідати умовам цього Контракту, вимогам національного фільму, визначеним Закону України «Про кінематографію» або положенням Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво Продюсер-Виконавець зобов'язується привести зобов'язання у відповідність з умовами, визначеними п.1.1 цього Контракту, в термін, узгоджений Сторонами.

  1. У разі невиконання п.8.8 Контракту, Замовник має право розірвати контракт в установленому законом порядку. В такому випадку Продюсер-Виконавець зобов'язаний повернути перераховані Замовником грошові кошти, а також сплатити проценти за користування зазначеними коштами у розмірі однієї облікової ставки НБУ, встановленої на день повернення коштів, протягом 30 (тридцяти) днів з дня розірвання цього Контракту. Сплата відсотків за користування грошовими коштами не звільняє Продюсера-Виконавця від сплати неустойок, передбачених цим контрактом.

  2. У разі якщо Продюсер-Виконавець представляє Замовнику неправдиву та/або недостовірну інформацію (факт неправдивої та/або недостовірної інформації підтверджується судом), Замовник має право розірвати Контракт в установленому законом порядку. Продюсер-Виконавець зобов'язується повернути Замовнику грошові кошти, перераховані Продюсеру-Виконавцю на день розірвання цього Контракту, а також сплатити проценти за кожний день користування зазначеними коштами у розмірі однієї облікової ставки НБУ, встановленої на момент повернення коштів, протягом 30 (тридцяти) днів з дня розірвання цього контракту. Сплата відсотків за користування грошовими коштами не звільняє Продюсера-Виконавця від сплати інших неустойок, передбачених цим Контрактом.

  3. У разі не виконання Продюсером-Виконавцем зобов'язань, передбачених пунктами 3.4-3.8. цього Контракту, Замовник має право розірвати Контракт в установленому законом порядку. Продюсер-Виконавець зобов'язується повернути Замовнику грошові кошти, перераховані Продюсеру-Виконавцю на день розірвання цього контракту, а також сплатити проценти за користування зазначеними коштами у розмірі однієї облікової ставки НБУ, встановленої на момент повернення коштів, протягом 30 (тридцяти) днів з дня розірвання цього контракту. Сплата відсотків за користування грошовими коштами не звільняє Продюсера-Виконавця від сплати неустойок, передбачених цим контрактом.

  4. Невиконання умов цього контракту Продюсером-Виконавцем в будь-якому випадку дає Замовнику право призупинити фінансування фільму до усунення відповідних недоліків Продюсером-Виконавцем.

  5. Сплата неустойок не звільняє Сторони від виконання прямих зобов'язань за цим Контрактом.

  6. Замовник не несе відповідальності по зобов’язаннях Продюсера-Виконавця перед третіми особами та за авторськими договорами, укладеними Продюсером-Виконавцем з авторами Фільму та третіми особами.

  7. Договори, що відносяться до виробництва Фільму, які Продюсер-Виконавець укладає з третіми особами в процесі виробництва Фільму, не повинні суперечити умовам цього Контракту та погіршувати інтереси Замовника.

  8. В іншому випадку Продюсер-Виконавець повинен відшкодувати Замовнику заподіяні збитки, включаючи втрачену вигоду, а також нести іншу відповідальність, передбачену цим Контрактом.
 1. ^ ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне невиконання зобов’язань за цим Контрактом, у разі виникнення обставин непереборної сили.

  2. Під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні надзвичайні обставини, політичні або економічні зміни, які виникли та існують незалежно від волі Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, страйки, війни, масові заворушення), які безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами зобов’язань, але які не були і не могли бути передбачені на момент підписання цього Контракту.

  3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за цим Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

  4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом. Уповноважений орган визначається в залежності від конкретної обставини непереборної сили.

  5. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Контракт або узгодити умови щодо подовження дії Контракту після завершення обставин непереборної сили.
 1. ^ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

  2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в претензійному порядку.

  3. У разі відмови у задоволенні претензії, або не отримання відповіді на претензію, або одержання відповіді поза строком, Сторона, що направила претензію має право передати спір на вирішення Господарського суду м. Києва.

 2. ^ РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ КОНТРАКТУ

  1. Розірвання та припинення контракту відбувається відповідно до положень цього контракту та відповідно до чинного законодавства.

  2. У разі розірвання Контракту за згодою Сторін Сторони зобов'язані врегулювати всі питання, пов’язані із розрахунками, до моменту розірвання цього Контракту.
 1. ^ СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ

  1. Контракт набуває чинності з моменту його укладення і діє до 31 грудня 20__року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

  2. Строк дії Контракту щодо зобов’язань Сторін в частині використання прав майнової інтелектуальної власності на Фільм визначаються на строк дії авторського права на Фільм згідно з чинним законодавством України.


1405067872723025.html
1405205880451159.html
1405241573761921.html
1405299968373671.html
1405412226372842.html